Vertical Lathe - VTH Series

VTH3000
VTH3500
VTH4000
VTH4500
VTH5000
VTH6000
VTH7000
VTH8000
VTH3000
VTH3000
VTH3500
VTH3500
VTH4000
VTH4000
VTH4500
VTH4500
VTH5000
VTH5000
VTH6000
VTH6000
VTH7000
VTH7000
VTH8000
VTH8000
    VTH3000 ATC VTH3500 ATC VTH4000 ATC VTH4500 ATC VTH5000 ATC VTH6000 ATC VTH7000 ATC VTH8000 ATC
Table diameter mm Ø3000 Ø3500 Ø4000 Ø4500 Ø5000 Ø6000 Ø7000 Ø8000
Max. swing diameter mm Ø3400 Ø4100 Ø4600 Ø5100 Ø6400 Ø7400 Ø9000 Ø9400
Max. turning diameter mm Ø3300 Ø3800 Ø4300 Ø4800 Ø5900 Ø6900 Ø8500 Ø8900
Max. turning height mm 1700 1700 1600 1600 2100 2100 2600 2600
Max. loading weight kg 45000 45000 60000 60000 100000 150000 250000 300000
Spindle motor kW 60/84 60/84 100/140 100/140 60/84x2 60/84x2 100/140x2 100/140x2
Tool shank   BT-50/BT-60 BT-50/BT-60 BT-50/BT-60 BT-50/BT-60 BT-50/BT-60 BT-50/BT-60 BT-50/BT-60 BT-50/BT-60
Spindle speed rpm 1~75 1~75 1~75 1~60 5~40 43184 43179 43179
Floor dimension mm 13000x8500 14500x9600 14500x9600 15000x10000 18000x11500 18000x12500 21000x15000 21000x15000
Machine height mm 7400 7400 7400 7400 9700 9700 10400 10400

Note

CNC Vertical Turning Lathe (Hydrostatic table bearing)
Machine Model : 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000, 8000
ATC : Automatic Tool Changer
ATC+C : Automatic Tool Changer + C-axis Function
Column Height Increased : Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ
2R : Double RAM